Regulamin

Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.e-luksusdom.pl, działającego pod domeną e-luksusdom.pl, prowadzonego przez Monika Adamska dla firmy Luksus Dom Piotr Adamski z siedzibą przy ulicy Śremskiej 7b, Zbrudzewo, 63-100 Śrem. Wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej o numerze NIP: 785-100-09-66.  Właścicielem domeny jest Luksus Dom z siedzibą przy ulicy Śremskiej 7b Zbrudzewo.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) oraz zgodnie z jej nowelizacją z dn. 25.12.2015r.

1.2. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Sprzedającego usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji handlowych.

1.3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW lub drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

2. Definicje

2.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Regulamin - niniejszy "Regulamin serwisu www.e-luksusdom.pl”

b) Utwór - plik lub informacja, która spełnia przesłanki utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku,

c) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, którego oferta dostępna jest pod adresem www.e-luksusdom.pl,

d) Sprzedający – firma Luksus Dom Piotr Adamski Zbrudzewo ul Śremska7b 63-100 Śrem.

e) Konto – baza, która zawiera dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień oraz historię zamówień.

f) Klient – podmiot, który prawidłowo zarejestrował się w Serwisie zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.

g) Koszyk – element Sklepu, przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia. Szczegóły te dotyczą: ilości zamawianych Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

h) Produkt – wszelkie towary sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu,

i) Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Rejestracja

3.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

3.2. Wymaganie techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

a) dostęp do sieci Internet,

b) przeglądarka stron WWW (rekomendowane są najnowsze wersje wszystkich przeglądarek),

c) posiadanie adresu e-mail.

3.3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Sprzedającego jest łączne spełnienie przez potencjalnego klienta dwóch warunków:

a) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,

b) potwierdzenie rejestracji poprzez aktywację Konta.

3.4. Potencjalny klient wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż:

a) podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich,

c) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Warunki i czas realizacji zamówienia

4.1. Potencjalny klient decydując się na dokonanie zakupu w Sklepie dodaje Produkty do Koszyka. Po dodaniu Produktu automatycznie przenoszony jest do Koszyka.

4.2. Przeniesienie Produktu do Koszyka nie jest tożsame z rezerwacją Produktu w sposób uniemożliwiający jego zakup innym Klientom. Produkt zarezerwowany jest w momencie wybrania opcji „Przejdź do płatności”.

4.3. W Koszyku potencjalny klient może przeglądać dodawane przez siebie Produkty oraz skalkulować koszt całego zamówienia. Może edytować ilości Produktów w koszyku oraz usuwać te, którymi nie jest już zainteresowany.

4.4. Po wyborze w panelu Koszyka opcji „Przejdź do płatności” potencjalny klient może przystąpić do zawierania umowy sprzedaży poprzez:

a) Zalogowanie się na istniejące już Konto - Klient proszony jest o podanie danych niezbędnych do zalogowania (login i hasło),

b) Dokonanie rejestracji poprzez stworzenie Konta – potencjalny klient podaje dane, które są wymagane do stworzenia Konta (opcja „Zarejestruj się”),  następnie Klient wskazuje informacje niezbędne do zrealizowania zamówienia (sposób płatności oraz sposób dostawy). W każdym przypadku Klient ma również możliwość zaznaczenia, czy chce otrzymać fakturę VAT.

4.5. Wyłącznie wprowadzenie wszystkich niezbędnych informacji uprawnia Klienta do złożenia zamówienia. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Po otrzymaniu przez Klienta wiadomości elektronicznej z danymi zamówienia, konieczne jest dokonanie Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, co oznacza zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Sprzedającym w ilości i za cenę wskazaną w podsumowaniu zamówienia w Koszyku.

4.6. Wysyłka zakupionego przez Klienta Produktu realizowana jest w terminie 1-2 dni roboczych. Do tego czasu należy doliczyć czas dostawy przez Pocztę lub firmę kurierską (około 1-2 dni roboczych)

4.7 W przypadku przelewu, wysyłka jest przygotowywana od momentu zaksięgowania wpłaty.

4.8 Należy zwrócić uwagę, czy przy danym produkcie zaznaczony jest status wysyłki w ciągu dłuższym niż 3 dni. Dotyczy do produktów, które trzeba najpierw sprowadzić dla Klienta. Wtedy realizacja zamówienia postępuje zgodnie z oznaczeniem na karcie produktu.

4.9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy,

b) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia, jeśli wynika ono z działania siły wyższej, min: stan klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego, niezapowiedzianego strajku dostawców (firmy kurierskiej).

4.9.1. W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie, Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub mailową.

5. Zmiany w zamówieniach

5.1. Zmiany w zamówieniu obejmujące dane do wystawienia faktury VAT lub samego adresu Klienta, na który ma zostać przesłana paczka, Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania.

5.2. Wprowadzanie zmian, o których mowa w pkt. 1, możliwe są poprzez kontakt telefoniczny Klienta ze Sprzedającym pod nr 513-807-675 lub mailowo na adres sklep@luksusdom.pl Zmiany będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta.

6. Ceny Produktów, promocje i koszty przesyłki

6.1. Ceny Produktów w ofercie Sprzedającego zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy Produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych Produktów i ponosi je Klient.

6.2. Ceny widocznie na stronie internetowej Sklepu jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w wysokości wskazanej w Koszyku do realizacji przez Sprzedającego. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) przedstawiana jest Klientowi przed finalizacją zamówienia.

6.3. Aktualne informacje na temat promocji, kodów rabatowych oraz programu lojalnościowego publikowane są na stronie Sklepu.

6.4. Zdjęcia Produktów na stronie Sklepu są jedynie przykładowe. Przeglądając zdjęcia należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sprzedającego m.in. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu etc.

6.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

7. Forma za płatności zamówienia

7.1. Zapłatę za zamówiony Produkt można dokonać:

a) Przelewem bankowym na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe,

b) Za pobraniem - opłata za zamówiony towar przy odbiorze

c) Transferem Przelewy24 oraz za pomocą karty płatniczej. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7.2. W przypadku powstania nadpłaty w związku z płatnościami za zamówione Produkty, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na wskazane przez Klienta konto bankowe.

8. Reklamacje

8.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt sprzedany przy użyciu Sklepu ma wady fizyczne lub wady prawne, o ile Klient nie wiedział o wadach w momencie zawarcia umowy.

8.2. W przypadku wad Produktu nabytego przez Klienta będącego konsumentem, tj. osobą fizyczną, która nabyła Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą:

a) Jeżeli Produkt jest niezgodny z jego opisem na Stronie, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

b) Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od kupującego żądanie określone w pkt. 8.2. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

c) Jeżeli Klient z przyczyn określonych w punkcie 8.2., nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia,

d) Sprzedający jest zwolniony z rękojmi, jeśli od wydania Produktu Klientowi minęły dwa lata lub Klient zgłosił wadę Sprzedającemu ponad dwa miesiące od jej wykrycia,

8.3. W przypadku wad Produktu nabytego przez Klienta niebędącego konsumentem:

a) Jeżeli Produkt ma wady, Klient ma obowiązek zawiadomić o nich Sprzedającego, po czym może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sprzedający niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedającego lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

Podstawą do przyjęcia reklamacji jest poinformowanie Sprzedającego oraz przesłanie drogą elektroniczną na adres sklep@luksusdom.pl oświadczenia powodu reklamacji.
Po przyjęciu rekalamcji, Sprzedający skontaktuje się z Klientem aby pomóc wybrać najodpowiedniejszą formę przesyłki danego towaru i dobór kuriera. Następnie towar należy odesłać na adres: Luksus Dom Piotr Adamski ul. Śremska 7b, 63-100 Śrem-Zbrudzewo.

Przed wysyłką towaru reklamowanego należy paczkę przygotować zabezpieczając towar w możliwie ten sam sposób w jaki był otrzymany wraz z dołączoną dokumentacją, która jest dowodem sprzedaży.
Koszty przesyłki reklamowanego towaru i dostawy nowego lub naprawionego, ponosi Sprzedający. 

Zwrot
y

8.4. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwracany Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży Produktu (paragon lub faktura).

8.5. W przypadku zwrotu towaru koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.

8.6 Podstawą do przyjęcia zwracanego towaru jest wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, załączonego do wiadomości e-mail wysyłanej podczas zamawiania towaru. Można zwrócić się do Sprzedającego o pomoc przy wyborze możliwe najkorzystnejszego sposobu przesyłki.

8.7 Zwracany towar prosimy zapakować w sposób jakn najbardziej zbliżony do otrzymanego. Dywanów prosimy nie składać w kostkę. Prosimy o dołączenie dokumentu sprzedaży tj. paragonu lub faktury, jeśli była dołączana.

8.8 Produkty, który są przez Sprzedającego dostosowane do indywidualnego rozmiaru tj. chodniki, wykładziny, elementy wyściełania samochodowego, camperów, nastopnice, wykładziny pcv - po ucięciu, nie podlegają zwrotowi.

9. Warunki gwarancji

9.1. Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Producenta Produktu.

9.2. W przypadku Produktu, na który Producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji zgodnie z jej treścią. W tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedający jest/ może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,

b) szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami,

c) przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Sprzedającego.

10.2. Na stronie Sklepu mogą być wyświetlane reklamy podmiotów trzecich w stosunku do Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których odsyłają linki zawarte w reklamach.

10.3. Sprzedający zwraca uwagę, że Sklep zawiera Utwory chronione prawem autorskim. Klienci oraz osoby odwiedzające sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedającemu oraz podmiotom trzecim.

10.4. Umieszczanie przez Klientów treści bezprawnych jest zakazane. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opinie zamieszczane pod Produktami. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do moderowania, skracania lub usuwania komentarzy naruszających obowiązujące przepisy prawa, a także powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego (np. komentarze wulgarne, nawołujące do nienawiści rasowej etc.).

10.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

10.6. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedający są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

10.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2012 r.

10.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje zarejestrowanych Klientów w formie mailowej na minimum 14 dni przed planowanym wejściem zmian. W terminie poprzedzającym zmianę zarejestrowany Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy poprzez skasowanie swojego Konta.